سرمايه گذاري و بازاريابي و شركت هاي فعال در زمينه نانو

1) آشنايي با سرمايه گذاران در حوزه فناوري نانو ، 0 ، سرمايه گذاري و بازاريابي و شركت هاي فعال در زمينه نانو
2) موانع و راهكارهاي سرمايهگذاري در فناوري نانو ، 0 ، سرمايه گذاري و بازاريابي و شركت هاي فعال در زمينه نانو
3) صندوق سرمايه گذاري در فناوري نانو ، 0 ، سرمايه گذاري و بازاريابي و شركت هاي فعال در زمينه نانو
4) نگاهي به بازاريابي جهاني فناوري نانو ، 0 ، سرمايه گذاري و بازاريابي و شركت هاي فعال در زمينه نانو
5) معرفي اجمالي شركت هاي نانو تكنولوژي جهان ، 0 ، سرمايه گذاري و بازاريابي و شركت هاي فعال در زمينه نانو
6) بازاريابي در نانوفناوري ، 0 ، سرمايه گذاري و بازاريابي و شركت هاي فعال در زمينه نانو
7) معرفي شركتهاي فعال در زمينه فناوري نانو ، 0 ، سرمايه گذاري و بازاريابي و شركت هاي فعال در زمينه نانو