" مجموعه ي فيلم‌هاي آموزشي ايراني "

فيلم هاي آموزشي ايراني در 12 رشته,  243 موضوع آموزشی و 3556 فيلم با فرمت های مختلف با حجم 722 GB در اين مجموعه به شرح زير آورده شده است:

آموزش پزشكي
آموزش زبان
آموزش علوم انساني
آموزش عمومي
آموزش فني
آموزش كامپيوتر
آموزش كودكان
آموزش مسائل خانواده
آموزش مسائل ديني
آموزش ورزشي
آموزش هنري
سخنرانی