مقام معظم رهبري.مراسم مشترك دانش آموختگيِ دانشجويان دانشگاه افسري امام حسين(ع)(تعداد: 4)