مقام معظم رهبري.اجتماع پرشكوه مردم سنندج(تعداد: 16)