مقام معظم رهبري.اجتماع پرشكوه مردم - مريوان(تعداد: 5)