مقام معظم رهبري.اجتماع پرشكوه مردم - بيجار(تعداد: 6)