" فناوري نانو "

 

 

اين مجموعه شامل كتب, مقاله, خبرنامه و فيلم به شرح زير مي باشد:

 

كتب با فرمت pdf

مقاله با موضوعات:

     آموزش نانو تكنولوژي و شركت هاي فعال در زمينه نانو
    راهبرد توسعه نانو در كشورهاي مختلف و تحليل آماري آن
    سرمايه گذاري و بازاريابي و شركت هاي فعال در زمينه نانو
    كاربردهاي نانو تكنولوژي در صنايع مختلف

 

خبرنامه

فيلم

    فيلم بعد فردا