فهرست الفبائي محتوا - فارسي (تعداد: 1272)

فهرست صفحه اي محتوا - فارسي (تعداد: 1272)

فهرست كامل محتوا - فارسي(تعداد: 1272)

فهرست كامل محتوا - انگليسي(تعداد: 32)

 

پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران

  نام پايگاه:

www.irandoc.ac.ir

  آدرس اينترنتي:

اطلاعات علمي كشور شامل :پايان‌نامه‌هاي‌ دكترا و كارشناسي ارشد- پايان‌نامه‌هاي‌ فارغ‌التحصيلان‌ ايراني‌ خارج‌ از كشور- طرح‌هاي‌ پژوهشي‌ كشور- مقالات‌ سمينارهاي‌ايران‌ - مقالات‌ علمي‌ و فني‌- گزارش‌هاي‌ دولتي‌ ايران‌- فهرستگان‌ نشريات‌ ادواري‌ لاتين‌كتابخانه‌هاي‌ ايران‌- علوم‌ تربيتي‌- محققين‌ و متخصصين‌ ارشد كشور- اطلاعات‌ آب‌

  محتواي پايگاه:

علمي - پژوهشي

  نوع کاربري:

چندزبانه-فارسي-انگليسي

  زبان:

  مدير يا صاحب سايت:

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  وابسته:

ايران

  کشور:

2.40 GB (2,581,596,584 bytes)

  حجم سايت:

شامل 000/510 ركورد اطلاعات علمي كشور:پايان‌نامه‌هاي‌ ايران‌ - دكترا و كارشناسي‌ ارشد- پايان‌نامه‌هاي‌ فارغ‌التحصيلان‌ ايراني‌ خارج‌ از كشور- طرح‌هاي‌ پژوهشي‌ كشور- مقالات‌سمينارها،كنگره‌ها و سمپوزيوم‌هاي ‌علمي ‌و فرهنگي‌ ايران‌- مقالات‌ علمي‌ و فني‌- گزارش‌هاي‌ دولتي‌ ايران‌- فهرستگان‌ نشريات‌ ادواري‌ لاتين‌ موجود در كتابخانه‌هاي‌ ايران‌- علوم‌ تربيتي‌- اطلاعات‌ محققين‌ و متخصصين‌ ارشد كشور- اطلاعات‌ آب‌- اطلاعات‌ خزر اطلاعات توليد شده در مركز: متن كامل مقالات نشريه اطلاع‌رساني از سال 1351 تا كنون- متن كامل مقالات ارائه شده در همايشهاي بين‌المللي- متن كامل گزارشهاي علمي تهيه شده توسط كارشناسان و اعضاي هيئت علمي مركز- متن كامل برخي از طرحهاي پژوهشي اجرا شده در مركز- متن كامل برخي از كتابهاي منتشر شده در مركز- متن كامل گزارش طرحهاي پژوهشي و گزارشهاي علمي در سايتهاي وابسته - مقالات مجله الكترونيكي برنامه قانون – فرهنگ توصيفي فارسي و انگليسي – هيات امناي منطقه 2 پژوهشي وزارت علوم تحقيقات

 توضيح محتوا: