فهرست کامل محتوا - فارسي(تعداد: 83)

 

اداره کل آموزش فني و حرفه اي اصفهان (Esfahan Technical & Vocational Training Organization) ETVTO

  نام پايگاه:

www.etvto.ir

  آدرس اينترنتي:

اطلاع رساني در مورد سازمان فني حرفه اي اصفهان

  محتواي پايگاه:

اطلاع رساني

  نوع کاربري:

فارسي

  زبان:

  مدير يا صاحب سايت:

سازمان فني حرفه اي اصفهان

  وابسته:

ايران - اصفهان

  کشور:

36.3 MB

  حجم سايت:

اطلاع رساني عملکرد اداره فني حرفه اي اصفهان و معرفي مراکز و انواع آموزش هاي فني حرفه اي و مزاياي گواهينامه ها و ساير فعاليت ها آموزش از راه دور آن در www.ostadonline.com

 توضيح محتوا: