فهرست محتوا - فارسي(تعداد: 110)

 

مرکز تحقيقات استراتژيک - مجمع تشخيص مصلحت

  نام پايگاه:

www.csr.ir

  آدرس اينترنتي:

اطلاعات از کتب سياسي و همچنين آشنايي با مجمع تشخيص مصلحت نظام

  محتواي پايگاه:

سياسي آشنائي با مسائل سياسي روز دنيا و مجمع تشخيص مصلحت نظام

  نوع کاربري:

تك زبانه-فارسي

  زبان:

آيت‌الله‌ هاشمي‌رفسنجاني‌

  مدير يا صاحب سايت:

مركز تحقيقات‌ استراتژيك‌

  وابسته:

ايران

  کشور:

84.1 MB

  حجم سايت:

اطلاعات موجود در سايت به شرح ذيل مي باشد: 1- معاونتها و ارکان مجمع تشخيص مصلحت نظام 2- معرفي کتاب

 توضيح محتوا: