فهرست الفبايي - فارسي(تعداد: 2555)

فهرست صفحه اي - فارسي(تعداد: 2555)

فهرست كامل محتوا - فارسي(تعداد: 2555)

فهرست كامل محتوا -عربي(تعداد: 30)

 

پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري

  نام پايگاه:

www.leader.ir

  آدرس اينترنتي:

اطلاعاتي از مجموعه استفتائات و تفسير قرآن از ديدگاه مقام معظم رهبري و شرح وظايف رهبر موجود مي باشد.

  محتواي پايگاه:

مذهبي، سياسي، آشنائي با وظايف رهبري و احکام

  نوع کاربري:

فارسي-عربي

  زبان:

  مدير يا صاحب سايت:

دفتر مقام معظم رهبري

  وابسته:

  کشور:

312 MB

  حجم سايت:

اطلاعات موجود در سايت شامل موارد ذيل مي باشد: 1- زندگينامه رهبر 2- آشنائي با وظايف رهبر 3- آموزش 4- کتابخانه

 توضيح محتوا: