فهرست كامل محتوا_فارسي(تعداد: 22)

 

قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران

  نام پايگاه:

www.judiciary.ir

  آدرس اينترنتي:

اطلاعات پيرامون مسائل حقوقي و قوانين قوه قضائيه

  محتواي پايگاه:

سياسي،حقوقي پيرامون قوه قضائيه

  نوع کاربري:

فارسي

  زبان:

-

  مدير يا صاحب سايت:

قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران

  وابسته:

-

  کشور:

124 MB

  حجم سايت:

اطلاعات موجود در سايت به شرح ذيل مي باشد: 1-توسعه قضايي 2-قوانين 3-دادگاهها 4-سازمان هاي وابسته مربوط به قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران

 توضيح محتوا: