فهرست كامل- فارسي(تعداد: 23)

 

پايگاه آثار وانديشه هاي شهيد بهشتي

  نام پايگاه:

www.beheshti.org

  آدرس اينترنتي:

اطلاعات جامع از زندگي و آثار شهيد بهشتي

  محتواي پايگاه:

مذهبي، سياسي پيرامون زندگي شهيد بهشتي

  نوع کاربري:

فارسي

  زبان:

  مدير يا صاحب سايت:

بنياد نشر آثار و انديشه هاي آيت الله شهيد دکتر بهشتي

  وابسته:

ايران

  کشور:

4.29MB

  حجم سايت:

اطلاعات موجود در سايت به شرح ذيل مي باشد: 1- سال شمار زندگي 2- مقالات و سخنرانيها 3- نقد آثار 4- کتاب شناسي استاد شهيد دکتر بهشتي

 توضيح محتوا: