فهرست الفبايي پايگاه هاي اطلاع رساني چند زبانه-انگليسي(تعداد: 3224)

a
361

b
98

c
59

d
78

e
35

f
110

g
32

h
109

i
270

j
21

k
23

l
55

m
141

n
34

o
38

p
806

q
18

r
75

s
138

t
555

u
25

v
4

w
104

y
4

z
27