فهرست الفبائي دانشگاه اديان و مذاهب -فارسي(تعداد: 961)

آ
7

ا
48

ب
6

پ
12

ت
8

ج
2

چ
3

ح
1

خ
2

د
8

ر
2

ز
11

س
5

ش
4

ص
1

ط
1

ع
6

ف
5

ق
1

ك
4

گ
1

م
34

ن
5

و
784