4E'1G 39 

GE1'G (' G2'1 /3*'F /1 3A1 (4)... "4A*G ('2'1 F41... 5D- ,G'FJ...

 

3 B-7J /1 "01('J,'F - 1273B                       

312EJF 'J1'F '2 1H2'1'F CGF (G C1'* /1 E916 B-7J G'J 3GEJF B1'1 /'4*. 'E' 'JF B-7J G' *FG' (G /DJD (J EG1J H F' 3'2'1J 7(J9* -'/+ FEJ 4/F/ (DCG /1 CF'1 9H'ED 7(J9J H ,:1'AJ'JJ 9H'ED 3J'3J H 'B*5'/J ...               

3  3'2E'F F8'EJ -2( *H/G              

GF'EJ CG /1 4G1JH1 1320 '1*4 16'4'G F*H'F3* /1 (1'(1 G,HE FJ1HG'J E*ABJF '2 C4H1 /A'9 CF/ '2 GE A1H~'4J/ (1.J '2 A1E'F/G'F "F 'A2HF (1 FF A1'1 '2 *,'H2 (G 'EH'D 9EHEJ C4H1 FJ2 /1J: FC1/F/. ...

 

  

  

3 /104* EDC 'D491'J (G'1                              

EDC 'D491'J (G'1 /1 'HD '1/J(G4* 1330 (/1H/ -J'* A*. E-E/*BJ EDC 'D491'J (G'1 4'91 FHJ3F/G ~HG41   3J'3*E/'1 H '2 EGE*1JF H (1,3*G *1JF G1G G'J '/(J H A1GFJ 'J1'F /1 3'D 1304 BE1J/1265 4E3J /1 4G1 E4G/ E*HD/ 4/.

*'1J. *-HD'* 3J'3J 'J1'F

'~ G'1E 

3 E',1'J AC1 AD3AJ (G 1H'J* 3J/ ,D'D 'D/JF "4*J'FJ (1G)

 'JF EB'DG EB/EG'J '3* (1 '~ /H 13'DG FAJ3 '2 "J* 'DDG ED' E-E/EG/J F1'BJ C'4'FJ (G '3'EJ 'DD@QOE9G 'D'DGJQNG H 'DCDE'* 'DH,J2G CG *H37 E1-HE '3*'/ 3J/ ,D'D 'D/JF "4*J'FJ /1 1355 4E3J F'14 J'A*G '3*.  (B3E* 'HD)

 

 

 

 F8EJG /1 951 B','1 3H&/J'F H *#EJF F8E

 'AHD *E+'D GE'JHFJ(FB/ (19C3G' /H1G E41H7J*)(2)

      4E'1G 7

 'AHD *E+'D GE'JHFJ(FB/ (19C3G' /H1G E41H7J*)(1)

 6J'! 'D3D7FG

  /3*J1 H E-'CEG 9'ED'F B*D G' 3J'3J /H1G 3D7F* 16' 4'G

3 كميته مجازات

  'H'.1 3'D 1295 G,1J 4E3J '(H'DB'3E EF4J 2'/G H '3/'DDG '(H'DA*- 2'/G CG G1 /H '2 GH'/'1'F FG6* E41H7G (H/F/ (G EF8H1 EB'(DG (' E.'DA'F *4CJD'*J 1' (G F'E  CEJ*G E,'2'* ~'JG 1J2J C1/F/. '(*/' EJ12' '3E'9JD .'F 1&J3 'F('1 ...

 

A1E 3A'14  C*'( ~GDH G'

3 CDFD ~3J'F

CDFD E-E/*BJ .'F ~3J'F A12F/ J'H1 E-E/.'F ~3J'F (9F'J* 'D3D7'F) /1 3'D 1309 BE1J (1'(1 (' 3'D 1271 .H14J/J /1 *(1J2 E*HD/ 4/.  /H1'F *-5JD'* '(*/'&J .H/ 1' /1 *(1J2 *' 3'D 1323 BE1J (G ~'J'F 13'FJ/ H 3~3 ...

.

 

 

 

3 '1D2 9J3H "EH24 H9B'J//1.'H14F'3J    

 '1D2 9J3H ~HG41 31 4F'3 'B*5'/ .'H1 EJ'FG /1 3'D 1916E /1 B'G1G (G /FJ' "E/. *-5JD'* .H/ 1' /1 14*G 'B*5'/ (G ~'J'F 13'FJ/ H /1 H2'1* /'1'JJ E51 (G 9FH'F EF4J E9'HF H2J1 4':D 4/. ...

 

                  (1)     ( 2)  ,/J/

                         

3 ED'E-E/EG/J F1'BJ E,*G/ ('19 H-CJE E-BB B1F13G,1J

 JCJ '2 'C'(1 9DE'J 4J9G CG /1 ,'E9J* H '-'7G H *(-1 H *.55 /19DHE FBDJ H 9BDJ /1 /H1'F '3D'EJ CE F8J1 '3* ".HF/ ED'E-E/ EG/J F1'BJ C'4'FJ '3* (E*HA'J 3FG 1209 G@. B) E,*G/ H -CJE 9'1A H 1J'6J /'F ...           

 

 

3 ,9A1 41JA 'E'EJ                                    

41JA 'E'EJ (A12F/ -', E-E/ -3JF EDB( (G F8'E 'D'3D'E) /1 GA/G 4G1JH1 G2'1 H /HJ3* H G4*'/ H FG /J/G (G ,G'F 4H/ H *-5JD'* '(*/'JJ .H/ 1' /1 E/13G 41A (G ~'J'F 13'F/. 3~3 H'1/ E/13G "DE'FJ 4/ H ...

 

3 A5DF'EG *.55J *'1J. E9'51 'J1'F 4E'1G 36    

   - EJ1'+ 04*G 1' HFG (G F3D "JF/G 'F*B'D /GJE

   - 3D7F* *D1'AJ (2)

   - .H14J/ 3'E1'!

3 "4F'JJ 'J1'FJ'F (' AD3AG G'ی ,/J/ :1(      

F2/JC (G JC B1F H FJE '3* CG /1 'J1'F '2 AD3AG G'ی 951 ,/J/ :1( 5-(* (G EJ'F "E/G '3* HDی '1 B1'1 ('4/ /1('1G 'JF EH6H9 *1'2F'EG 'ی *GJG 4H/ E*H,G Eی 4HJE CG /1 'JF E/* - (' 'JFCG 'D(*G (1'ی AD3AG ... 

 

 

3 FA* H (.*J'1 G'                                  

C4A FA* ('9+ /1HFJ G' A1'H'F 'B*5'/ H A1GFJ /1 EF'7B FA*.J2 H (G */1J, 3'J1 FB'7  C4H1 4/ (G HFG ' CG /1 ~J "F 1'G (1' FAH0 A1GF AF "H1 H *E/F :1(J ('2*1 4/. '2 3H /J1 GEJF 'E1 (G *31J9 'J,'/ B41G' E*#+1 '2 A1GF :1( ('57D'-'K 7(BG E*H37) 'F,'EJ/. ... 

   

____________________________________________________________

CDJG -BHB 'JF 3'J* E*9DB (G EH33G E7'D9'* *'1J. E9'51 'J1'F EJ ('4/.

'3*A'/G '2 EF'(9 'JF 3'J* (' 0C1 E'.0 E,'2 '3*.

       

               

درباره ما
آرشیوها
نمایشگاه عکس
نمایشگاه سند
رجال
مقالات
تاریخ شفاهی
بهارستان
'F*4'1'*
زنان
مرمت
نسخ ویژه
کتابشناسی
پیوندها
روزشمار