آلبوم عکس: عکس هاي برگزيده سال 2006. ماه دسامبر. قسمت 2