آلبوم عکس: نماد و فرهنگ ها. طبلهايي مربوط به فرهنگ کشور چين