آلبوم عکس: نماد و فرهنگ ها. وسايلي مربوط به فرهنگ کشور چين