آلبوم عکس: نماد و فرهنگ ها. نمادهايي مربوط به فرهنگ کشور چين