آلبوم عکس: نماد و فرهنگ ها. نقاشي هايي مربوط به فرهنگ کشور چين