آلبوم عکس: نماد و فرهنگ ها. تابلوهايي مربوط به فرهنگ کشور چين