آلبوم عکس: نماد و فرهنگ ها. مجسمه هايي مربوط به فرهنگ هاي مختلف. قسمت 1-2