آلبوم عکس: مکان. نمايي از سازمان هاي اداري و سياسي