آلبوم عكس: دفاع مقدس. آزادگان. استقبال مردم از آزادگان