آلبوم عكس: شخصيت ها. شهيد مرتضي مطهري. ديدارها و بازديدها