آلبوم عكس: شخصيت ها. شهيد مرتضي مطهري. شهيد مرتضي مطهري با امام و ياران انقلاب