آلبوم عكس: شخصيت ها. امام خميني. ديدار امام با مردم در ابتداي ورود به ايران در مدرسه علوي