آلبوم عكس: شخصيت ها. امام خميني. ورود امام به ايران