آلبوم عكس: علائم و نشانه ها. آرم و نوشته هاي مختلف. قسمت 4